a-mach an gleann: screenprints

Information on the 'A-mach an gleann: A known wilderness' project can be found in the 'A-mach an gleann: paintings' gallery.
Return to: Gallery
'‘S ann air Feadan Leìt a bha an airigh againn'
'a fragrant deer-grass bed'
Samhradh cridheach
An canach geal
cho geal ri canach an t-slèibhe
Loch na Steall
feasgar samhradh
'Cha robh càil air an àirigh ach sàmhchar'
bog asphodel
'the shieling was a marvellous place'
Roiseal
'days of joy'
Return to: Gallery