Roiseal

Roiseal - a-mach an gleann: screenprints
Screenprint
15 x 11cm
'I never enjoyed anything as much as the shieling' Kenneth Campbell (my father, Coinneach Isaac, Bradhagair), Comann Eachdraidh an Taobh Siar archive.

'days of joy'


Also in: a-mach an gleann: screenprints

'‘S ann air Feadan Leìt a bha an airigh againn'
'a fragrant deer-grass bed'
Samhradh cridheach
An canach geal
cho geal ri canach an t-slèibhe
Loch na Steall
feasgar samhradh
'Cha robh càil air an àirigh ach sàmhchar'
bog asphodel
'the shieling was a marvellous place'
'days of joy'
    

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.

Please note: Comments are manually approved before being shown.